HLM S.R.O.

IČO: 35977477
IČ DPH: SK 2022126051
Zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka 17640/N